Legislativa

Smetanova5 správa nemovitostí pro Vás připravila aktuální seznam legislativy, která se týká nemovitostí, správy nemovitostí, daní z nemovitostí či hospodaření. Zákony a vyhlášky jsou uvedeny ve formátu Adobe PDF.

Legislativa - nemovitosti

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon vymezuje vznik nájmu, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, podnájem, nájemné a skončení nájmu.

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zákon vymezuje zápis, záznam a poznámku do katastru nemovitostí, dále jejich právní a evidenční účinky.

Zákon o katastru nemovitostí České republiky

Zákon zřizuje a vymezuje katastr nemovitostí České republiky.

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům

Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.

Zákon o hospodaření energií

Zákon stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií (elektrickou a tepelnou), a dále s plynem a dalšími palivy.

Zákon o jednostranném zvyšování nájmu

Zákon upravuje možnost jednostranného zvyšování nájemného z bytu během období leden 2007 - prosinec 2010. Zákon doplňujeme o jeho komentář, který vydal Odbor bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Vyhláška - o schůdnosti místních komunikací

Vyhláška magistrátu města Brna, která mimo jiné upravuje rozsah a způsob odstraňování závad na místních komunikacích. K vyhlášce byl později vydán doplněk vyhlášky o místních komunikacích.

NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


Legislativa - daně a účetnictví

Zákon o dani z nemovitostí

Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb.

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Tento zákon upravuje daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů fyzických a právnických osob.

Zákon o účetnictví

Zákon stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost u fyzických a právnických osob.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů.

Legislativa - informační letáky, nařízení vlády a směrnice EU

Daň z nemovitostí od roku 2006 (informační leták MF)

Informační leták Ministerstva financí ČR, který specifikuje jaké pozemky a stavby podléhají dani, kdo je poplatníkem daně, podání daňového přiznání a placení daně.

Změny v dani z nemovitostí od 3.6.2005 (informační leták MF)

Leták Ministerstva financí, který doplňuje Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od r. 2005.

Přehled koeficientů daně z nemovitostí

Platných k 1.1.2012

NAŘÍZENÍ VLÁDY 142/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a výše poplatku z prodlení.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Tato směrnice by se měla omezovat na platby, které jsou úhradou za obchodní transakce, a neupravovat transakce se spotřebiteli, úroky ve spojení s jinými platbami.

Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném